Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.
3. Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
5. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL40INGB 0001 7688 77 ten name van R.Amesz te Leek of NL28ABNA 0498 3576 35 ten name van R.Amesz te Leek. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
6. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
Per 1-7-2012 is de nieuwe wet incassokosten( WIK) in werking getreden om meer duidelijkheid  te verschaffen aan de consument over de hoogte van de incassokosten. Deze kosten bedragen over de eerste € 2500  15% met een minimum van €40,00. Bij het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau wordt dit bedrag nog vermeerderd met 21 % BTW
7. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen, beginnend 2 dagen na dagtekening nota.
8. Indien wij niet binnen 16 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente en BTW.
9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
10. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.